logo
title
Cập nhật ngày: 23/11/2018
Ngày 15/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 868/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Quốc ...
Cập nhật ngày: 23/11/2018
Ngày 20/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 879/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch ...
Cập nhật ngày: 20/11/2018
Ngày 13/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 854/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Golocor
Cập nhật ngày: 13/11/2018
Ngày 12/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 847/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Lữ hành ...
Cập nhật ngày: 13/11/2018
Ngày 12/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 846/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 13/11/2018
Ngày 12/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 845/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Du lịch ...
Cập nhật ngày: 24/10/2018
Ngày 18/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 773/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 672/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 671/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Du lịch và ...
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 670/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần TIE