logo
title

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL- Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

Chi tiết tại file đính kèm