logo
title

Thủ tục cấp phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ

Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đến Tổng cục Du lịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.

Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đến Tổng cục Du lịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch phải thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp.
    Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập chi nhánh, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.
    (Thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh được cấp lại không vượt quá thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh đã cấp)            .

Cách thức thực hiện:

- Tổ chức gửi hồ sơ đến Tổng cục Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 
    (1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (Mẫu 30 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);
    (2) Bản gốc trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị rách nát; đơn khai báo của chi nhánh về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ giấy phép thành lập chi nhánh có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Thời hạn giải quyết:

-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

-Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-Giấy phép

Lệ phí (nếu có):

- 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh (Mẫu 30 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01.01.2006.
    - Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
    - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.
- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.
    - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.