logo
title

Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

Cập nhật ngày: 28/02/2024
Trong tất cả các giai đoạn lịch sử, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.
Thực hiện quan điểm xuyên suốt này, Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nhất quán về tư duy và hành động khẳng định văn hóa là nguồn tài nguyên tiềm tàng, quý hóa nhất; con người được xác định là nguồn lực quan trọng nhất, là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển bền vững, mọi sự phát triển đích cuối đều vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh là một khâu đột phá đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.
 
Suốt nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn kiên trì kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, truyền thống và sức mạnh "kỷ luật và đồng tâm", sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. 
 
Với bề dầy lịch sử, vị trí địa lý quan trọng, đặc trưng văn hoá đặc sắc, Quảng Ninh ghi dấu có trên 600 di tích, danh thắng được xếp hạng, cùng hàng chục lễ hội diễn ra quanh năm. Thời gian qua, Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hoá, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, có cơ chế thích hợp để chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ trực tiếp cho đầu tư phát triến kinh tế - xã hội.
 
Quảng Ninh là địa phương giàu bản sắc văn hoá
 
Từ những giá trị văn hoá đặc sắc, quý báu dần hình thành nên giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, đó là bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo, văn minh, cởi mở về tư duy, hào sảng về tính cách, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hoá mọi vùng miền. Giá trị văn hoá giàu bản sắc, cốt cách con người Quảng Ninh với yếu tố riêng có, với sự quyện chặt của các yếu tố địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hoá, địa - tôn giáo, địa - sinh thái của Quảng Ninh là tài sản vô giá của các thế hệ người Quảng Ninh trên hành trình xây dựng và bảo vệ quê hương.
 
Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, trong năm 2024 này, tỉnh lựa chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.
 
Nghị quyết số 17-NQ/TU nhằm kế thừa và phát huy Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Trong đó, phát huy mạnh mẽ những kết quả tích cực đạt được, đồng thời khắc phục, tháo gỡ những mặt còn hạn chế như: Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hoá đã được triển khai, song chưa đạt mục tiêu đề ra; một số di tích lịch sử và di sản văn hoá phi vật thể chưa được khai thác hiệu quả; Một số giá trị văn hoá đặc sắc, đặc trưng, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy đã được nghiên cứu, bảo tồn nhưng chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh sẵn có; cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao của người dân một số vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có mặt còn hạn chế; chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, thể hiện được sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, Nghị quyết số 17-NQ/TU đề ra những mục tiêu chung: Xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, trên cơ sở kết hợp hài hoà các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh: Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc; Xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện phù hợp với xu thế thời đại, thích ứng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tạo môi trường và điều kiện để hoàn thiện hệ giá trị con người Quảng Ninh cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, yêu quê hương, đất nước; trọng tâm là chăm lo xây dựng con người Quảng Ninh có nhân cách, lối sống đẹp, hội tụ những chuẩn mực: Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh; Thực hiện thành công ba khâu đột phá: Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể - nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân. Phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao; Phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững, hướng đến xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Với cách làm bài bản và kinh nghiệm có được trong suốt nhiều năm phát triển, tin tưởng rằng, Quảng Ninh sẽ triển khai, thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2024 về phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh và Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.
 
Thái Bình
Báo Quảng Ninh điện tử - baoquangninh.com.vn