logo
title

Đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Cập nhật ngày: 03/12/2020
Ngày 02/12/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 1642/TCDL-LH, về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết tại file đính kèm