logo
title

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Cập nhật ngày: 06/08/2020
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Xem chi tiết tại file đính kèm